B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย…สบาย 3วัน 2คืน PG (ก.พ.-เม.ย..61) ราคาเริ่มต้น 14,555.-

ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ • ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล • เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
Book Now!

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ สบาย…สบาย 2 วัน 1 คืน PG (ก.พ.-เม.ย.) ราคาเริ่มต้น 12,555.-

ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง - เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา - ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound - ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี - ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
Book Now!