B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน TG(พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 45,900.-

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล • เยือนเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
Book Now!