B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน(ก.ค.-ต.ค.60) XW ราคาเริ่มต้น 15,799.-

ไทเป...ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต DUTY FREE วัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง ผูหลี่...วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ ไทจง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไต้หวัน ขึ้นตึก101 กู้กง เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (มิ.ย.-ต.ค.60) XW ราคาเริ่มต้น 17,999.-

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาหลีซาน 5วัน 4คืน (เม.ย- พ.ค. 60) TG ราคา 33,888.-

กรุงเทพฯ–ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต LA-MAISON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวไทเป-ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชมวิวชั้น 89)-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติงLA-MAISON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวไทเป-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซานALI-SHAN KAOFENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-เจียอี้-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต MIRAGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-GLORIA OUTLETS-กรุงเทพ
Book Now!