B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไต้หวัน HOT PROMOTION XW (ส.ค.60) ราคาเริ่มต้น 11,991.-

-ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา -ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง -เมนูพิเศษ... อาหารทะเลและ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน(ก.ค.-ต.ค.60) XW ราคาเริ่มต้น 15,799.-

ไทเป...ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต DUTY FREE วัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง ผูหลี่...วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ ไทจง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไต้หวัน ขึ้นตึก101 กู้กง เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (มิ.ย.-ต.ค.60) XW ราคาเริ่มต้น 17,999.-

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Book Now!