B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน สบายพาเพลิน Sun moon lake 5วัน 3คืน XW (เม.ย.61) ราคาเริ่มต้น18,991.-

ไฮไลท์...สบายพาเพลิน ...ราคาทัวร์สบายกระเป๋ า 1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2. ชอ้ ปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจยี่ ไนท์ซอื่ หลนิ ไนท์ซเีหมนิตงิ 3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 3. เมนพู เิศษ....สกุ สี้ ไตลไ์ตห้ วนั 1 เซ็ท/ทา่ น และ อาหารซฟี้ดู 4. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน ทาโรโกะ 5วัน 3คืน โดย BR (มี.ค.-มิ.ย.61) ราคาเริ่มต้น 21,990.-

ไฮไลท์....อุทยานภูเขาหินอ่อน ทาโรโกะ .... ในราคาสบายกระเป๋า 1. อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน ... อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน 2. เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน 3. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 4. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 5. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง 6. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน BR (ม.ค.-มิ.ย.61) ราคาเริ่มต้น 19,900.-

ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. ชมป่าสนพันปีอาลีซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง 4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet 5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 6. ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน 7. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง 5 วัน 3 คืน BR (ม.ค.-มิ.ย.61) ราคาเริ่มต้น 19,911.-

ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน 2. เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน 3. ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เกาสง 4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 5. ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน 6. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5วัน 3คืน XW (พ.ย.-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 17,999.-

ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ-สุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Book Now!